ماجرای فلسطین و اسرائیل

"کتاب حاضر تحقیقی است درباره فلسطین و اسرائیل و تاریخچه آن، که از دو بخش تشکیل یافته است .   بخش اول به وضع فلسطینی ها و صهیونیست ها پیش از اشغال مربوط می شود .بخش اول شامل چهار فصل است . فصل اول درباره نام فلسطین و جایگاه آن در قرآن و احادیث [...]