نهضت بیداری اسلامی

«بیداری اسلامی پدیده ای است فراگیر که مقارن با حرکت استعمارگرانه غرب از یک سو و   عقب ماندگی مسلمانان از حوزه علمی از سوی دیگر، توسطّ برخی از نخبگان جهان اسلام کلید زده شد و کم کم به توده های مردم در بعضی کشورهای اسلامی سرایت کرد.» نگارنده در کتاب حاضر، ضمن اشاره به [...]