انقلاب اسلامی ایران منشاء احیای بیداری اسلامی بود

احیای بیداری اسلامی که منشاء آن انقلاب اسلامی ایران بود، از همان ابتدا تاثیرات خودش را بر کشورهای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، سایر نقاط منطقه و تمام دنیا گذاشت. انقلاب اسلامی ایران منشاء احیای بیداری اسلامی بود   "مجید صفاتاج" کارشناس ارشد و پژوهشگر مسائل سیاسی در آستانه سی [...]